Quen somos

Quen somos?

Máis Porvir Xestión Social é un Centro Especial de Emprego constituído pola Asociación INTEGRO para persoas con diversidade funcional de A Costa da Morte, onde se reflicten os valores que sempre acompañaron a INTEGRO en relación á inclusión social e laboral das persoas con diversidade. funcional.

MAIS PORVIR é un Centro Especial de Emprego sen ánimo de lucro con dúas liñas de actividade diferenciadas: servizos de atención sanitaria e servizos auxiliares para empresas e organizacións.

Que é un CEE sen ánimo de lucro?

Os centros especiais de emprego teñen como obxectivo principal producir bens ou servizos, constituíndo un medio de inclusión de persoas con diversidade funcional no réxime ordinario de emprego. Para manter a cualificación administrativa dun centro especial de emprego, a debe estar composta por polo menos o 70% das persoas con diversidade funcional.

MAIS PORVIR é unha empresa de economía social que ten a cualificación dun centro especial de emprego sen ánimo de lucro 145 CG​.

Definición de Sen ánimo de lucro

Os centros especiais de emprego sen ánimo de lucro ou de iniciativa social son empresas promovidas por asociacións no campo da diversidade funcional, baixo os principios da economía social. Os beneficios que os centros especiais de emprego obteñen da súa actividade económica reinvístense na propia empresa.

Que son as medidas alternativas?

A Lei esixe que as empresas públicas e privadas con 50 ou máis traballadores reserven polo menos o 2% da súa forza de traballo a persoas con diversidade funcional.

As empresas obrigadas a cumprir esta cota de reserva poderán estar exentas da obriga solicitando a excepcionalidade e aplicando algunha das medidas alternativas seguintes reguladas no RD 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e a súa inclusión social.

1º/A conclusión dun contrato comercial ou civil cun CENTRO ESPECIAL DE EMPREGO ou cunha persoa traballadora AUTÓNOMA CON DISCAPACIDADE.

2º/ Doazóns e accións de patrocinio de carácter monetario, por un importe anual mínimo de 1’5 veces o IPREM anual para cada traballador con discapacidade que non contratou por baixo da cota do 2%.

3º/ A creación dun enclave laboral, logo de asinar o contrato cun CENTRO ESPECIAL DE EMPREGO, por un importe anual do contrato mínimo de 3 veces o indicador anual de rendemento público de efectos múltiples (IPREM) para cada traballador con discapacidade que deixou de contratar. por baixo da taxa do 2%.

Misión, Visión e Valores

Misión

Desenvolver accións empresariais que favorezan a inclusión laboral de persoas con diversidade funcional, mantendo o equilibrio entre os valores económicos e sociais.

Visión

Ter un compromiso coas persoas con diversidade funcional a través dun proxecto empresarial sostible e competitivo.

Valores

Compromiso social
Confianza
Transparencia
Eficacia
Eficiencia
Calidade

Servizos

Servizos socio-sanitarios

Número de rexistro RUEPSS: E - 6046 / P.001

Ofrecemos atención persoal na realización das actividades básicas da vida diaria.

 

Ofrecemos un servizo de apoio á vida independente e o fomento da autonomía persoal das persoas con diversidade funcional, permitindo ás persoas asumir a plena responsabilidade e control sobre a súa vida.

 

Xestionamos centros de día nos que se inclúen todos os servizos necesarios para que o usuario se sinta como na casa e considere garantidos os niveis de asistencia.

Servizos auxiliares a empresas e organizacións

A tarefa principal na limpeza viaria consiste no mantemento semanal da limpeza de rúas e xardíns, así como accións no caso de eventos especiais, celebracións e eventos públicos en xeral. Os servizos consisten en dixitalizar e lavar zonas públicas mediante manual, técnicas mecanizadas ou unha combinación de ambas. Tamén realizamos diversos servizos de limpeza de establecementos industriais, comerciais e outros (portais de edificios, hoteis, casas, etc.).

 

Realizamos o mantemento, conservación e instalación de mobiliario urbano (papeleiras de residuos, bancos, xogos, etc.).

 

Realizamos servizos de recepción para oficinas, atención e información telefónica, postos de información, tarefas de orientación ao visitante, así como conserxería en edificios de oficinas, escolas, pavillóns e parques empresariais.

Ofrecemos un servizo de asistencia a persoas dependentes a través de persoal especializado desde o fogar ata o destino.

Últimas Novas

Contacto

Contacta con nós

Podes facelo visitándonos, chamándonos ou cubrindo este formulario.

Traballa con nós

Podes enviarnos o teu CV a través deste formulario.

Lugar A Pedra, 30 – 15149 Nantón

Cabana de Bergantiños (A Coruña)

981 734 985 – 693 227 394

info@maisporvir.es

 


    De conformidade coa normativa sobre protección de datos, informámoslle que vos datos persoais facilitados voluntariamente por vostede, a través do presente formulario web serán tratados por +Porvir Xestión Social, S.L.U. como responsable do tratamento, coa finalidade de atender a súa solicitude, consulta, queixa ou suxestión, sen que se produza comunicacións ou cesións de datos e conservados durante vos prazos necesarios para atender a súa solicitude. Podar vostede exercer vos dereitos de acceso, rectificación ou supresión dúas seus datos, dirixíndose a info@maisporvir.es para máis información respecto diso, podar consultar a nosa Política de Privacidade en www.maisporvir.es.