POLÍTICA DE PRIVACIDAD

1.      Introdución

En + Porvir Xestión Social, S.L.U. velamos pola seguridade e confidencialidade dá información e, máis concretamente, dous datos persoais, non só dous usuarios do sitio web , senón de todas aquelas persoas que manteñen algún vínculo ou relación coa entidade en calquera dúas seus ámbitos, xa sexan, clientes, provedores, persoal, etc.

Neste sentido, en cumprimento do disposto pola normativa en materia de protección de datos, isto é Regulamento UE 2016/679 do Parlamento Europeo e do consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección dás persoas físicas non que respecta ao tratamento de datos persoais e á circulación destes datos (RGPD) e a Lei Orgánica 3/2018 de Protección de datos persoais e garantía dúas dereitos dixitais (LOPDGDD), proceder á elaboración dá presente política, onde ofrecemos a información relativa aos tratamentos de datos persoais que xestiona a entidade.

2.      Responsable do Tratamento

En termos de protección de datos + Porvir Xestión Social, S.L.U. debe ser considerada Responsable do Tratamento, en relación aos ficheiros/tratamentos que xestiona.

A continuación, indícanse vos datos identificativos do titular do presente sitio web :

Sede Principal
Dirección postal: Lugar A Pedra  30, Nantón 15149, Cabana de Bergantiños (A Coruña)
Dirección electrónica: info@maisporvir.es
Teléfono: 981734985

3.      Delegado de Protección de datos

Razón Social: Norquality Consultores, S.L.
Correo electrónico: protecciondedatos@norquality.es.

4.      Finalidades e bases xurídicas

Completando a información básica sobre protección de datos que se facilita a través de cada unha dás vías de toma de datos, a continuación, facilítase a información adicional relativa as finalidades, bases legitimadoras dúas seguintes ficheiros ou tratamentos:

Clientes

Vos datos serán tratados para as seguintes finalidades principais, sendo a base xurídica que lexitima lestes tratamentos a execución dun contrato do que ou interesado é parte (art. 6.1.b) RGPD), así como ou cumprimento de obrigacións legais (art. 6.1.c) RGPD):

 • Xestión e prestación do servizo solicitado ou contratado.
 • Xestión administrativa, ou que leva, xestión de facturación, xestión de falta de pagamento de cotas, tramitación do seguro.

Persoal

Vos datos serán tratados coa finalidade de xestionar todos vos servizos vinculados ao ámbito de recursos humanos, ou que leva, a xestión contable fiscal e administrativa, a xestión de nóminas, xestión de formación e xestión de prevención de rochas laborais e control horario, entre outros.

A base xurídica que lexitima ou tratamento é, en liñas xerais, a execución dun contrato do que ou interesado é parte (art. 6.1.b) RGPD), así como ou cumprimento de obrigacións legais (art. 6.1.c) RGPD).

Provedores

Vos datos serán tratados coa finalidade de xestionar a relación contractual, ou que supón a xestión contable, fiscal e administrativa e a xestión de pago dous servizos, entre outros. A base xurídica que lexitima este tratamento é a execución dun contrato do que ou interesado é parte (art. 6.1.b) RGPD), así como ou cumprimento de obrigacións legais (art. 6.1.c) RGPD).

Usuarios Web

A través do sitio web  solicítanse datos persoais para diversas finalidades, entre outras:

 • Apartado de contacto para expor consultas, queixas, suxestións ou reclamacións
 • Análise de hábitos de navegación a través de cookies analíticas (ver Política de Cookies  publicada non sitio web ).

A base xurídica que lexitima ou tratamento é ou consentimento do interesado a través de formularios electrónicos con sistema de consentimento automatizado. 

Currículos

A entidade recibe currículos a través de diversas vías, fundamentalmente en persoa ou través dás contas corporativas xerais, de forma que vos mesmos, non caso de que se traten de currículos que poidan encaixar nalgunha dás nosas candidaturas trátanse coa finalidade de levar a cabo vos procesos de selección necesarios. Con todo, se ou currículo non encaixa nin poderá encaixar en ningún dous postos dá entidade procederase á súa eliminación ou destrución definitiva.

 A base llexitimadora do tratamento é ou consentimento expreso do interesado.

5.      Cesións ou comunicacións de datos

Para a xestión de determinados servizos ofrecidos pola entidade preséntase necesario permitir acceder a determinados datos a terceiros prestadores de servizos contratados ao efecto, neste sentido, a entidade procede á subscrición dous respectivos contratos de encargado de tratamento necesarios, e deu as instrucións precisas aos diferentes prestadores de servizo ou encargados de tratamento, para asegurar a seguridade e integridade dous datos aos que lestes teñan acceso con motivo dá prestación do servizo contratada.

Fóra dous casos anteriores, vos seus datos de carácter persoal non serán cedidos a terceiros, salvo nos casos que se indican a continuación:

Clientes, persoal e provedores

Vos datos poderán ser comunicados aos seguintes colectivos de destinatarios:

 • Administracións públicas: non caso de que sexa requirido en virtude dunha norma, por exemplo, Axencia Estatal dá Administración Tributaria, e ao resto de autoridades fiscais ou doutra índole competentes, co fin de dar cumprimento ás obrigacións impostas pola lexislación vixente.
 • Entidades bancarias: para a xestión do cobro e pago de servizos.

6.      Prazo de conservación dous datos

Completando a información básica sobre protección de datos que se facilita a través de cada unha dás vías de toma de datos, a continuación, facilítase a información adicional relativa as finalidades, bases lexitimadoras dúas seguintes ficheiros ou tratamentos:

 • Clientes: vos datos serán conservados ata a finalización dá relación contractual e manteranse, debidamente bloqueados, durante vos prazos de prescrición dás responsabilidades que poidan resultar esixibles.
 • Persoal: vos datos serán conservados ata a finalización dá relación contractual e manteranse, debidamente bloqueados, durante vos prazos de prescrición dás responsabilidades que poidan resultar esixibles. Por exemplo, non caso do rexistro horario, vos datos serán conservados durante ou prazo de 4 anos.
 • Provedores: vos datos serán conservados ata a finalización dá relación contractual e manteranse, debidamente bloqueados, durante vos prazos de prescrición dás responsabilidades que poidan resultar esixibles.
 • Usuarios Web: vos datos serán conservados mentres sexan necesarios para atender as finalidades indicadas.
 • Currículos: vos datos serán conservados mentres ou perfil curricular poida encaixar nalgunha dás nosas candidaturas, facendo filtros e limpeza de documentos.

7.      Revogación do consentimento

Naqueles casos nos que ou tratamento de datos persoais estea baseado non consentimento, infórmase as Partes interesadas de dereito a retirar ou seu consentimento en calquera momento, de maneira sinxela e gratuíta, mediante escrito dirixido á dirección do responsable do tratamento ou a través dá seguinte dirección de correo electrónico infor@maisporvir.es, achegando unha copia do seu DNI ou documento equivalente. A revogación do consentimento non afectará á licitude do tratamento baseado non consentimento previo á súa retirada.

8.      Dereitos dous interesados.

A normativa en materia de protección de datos outorga unha serie de dereitos aos interesados ou titulares dous datos, estes dereitos que asisten ás persoas interesadas son vos seguintes:

 • Dereito de acceso: dereito a obter información sobre se vos seus propios datos están a ser obxecto de tratamento, a finalidade do tratamento que se estea realizando, as categorías de datos que se trate, vos destinatarios ou categorías de destinatarios, ou prazo de conservación e a orixe dúas devanditos datos.
 • Dereito de rectificación: dereito a obter a rectificación dous datos persoais inexactos ou incompletos.
 • Dereito de supresión: dereito a obter a supresión dous datos nos seguintes supostos:
  • Cando vos datos xa non sexan necesarios para a finalidade para a cal foron solicitados
  • Cando ou titular dous mesmos retire ou consentimento
  • Cando ou interesado opóñase ao tratamento
  • Cando deban suprimirse en cumprimento dunha obrigación legal
  • Cando vos datos obtivéronse en virtude dun servizo de sociedade dá información en base ao disposto non art. 8 apdo. 1 do Regulamento Europeo sobre Protección de datos.
 • Dereito de oposición: dereito a oporse a un determinado tratamento baseado non consentimento do interesado.
 • Dereito de limitación: dereito a obter a limitación do tratamento dous datos cando se de algún dous seguintes supostos:
  • Cando ou interesado impugne a exactitude dous datos persoais, durante un prazo que permita á empresa verificar a exactitude dúas mesmos.
  • Cando ou tratamento sexa ilícito e ou interesado opóñase á supresión dous datos.
  • Cando a empresa xa non necesite vos datos para vos fins para vos que foron solicitados, pero ou interesado necesítevos para a formulación, ou exercicio ou a defensa de reclamacións.
  • Cando ou interesado opúxose ao tratamento mentres verifícase se vos motivos lexítimos dá empresa prevalecen sobre vos do interesado.

Interesar poderán exercitar vos dereitos indicados, dirixíndose á entidade, mediante escrito, remitido á seguinte dirección: maisporvir@integro.es indicando na liña de Asunto ou dereito que desexa exercitar.

Neste sentido, a entidade  atenderá a súa solicitude ou máis axiña posible e tendo en conta vos prazos previstos na normativa en materia de protección de datos.

Por outra banda, convén ter en conta que ou interesado ou titular dous datos poderá en todo momento presentar unha reclamación ante a autoridade de control competente.

9.      Seguridade

As medidas de seguridade adoptadas pola entidade son aquelas requiridas de conformidade co establecido non artigo 32 do RGPD. Neste sentido, a entidade, tendo en conta ou estado dá técnica, vos custos de aplicación e a natureza, ou alcance, ou contexto e vos fins do tratamento, así como vos rochas de probabilidade e gravidade variables para vos dereitos e as liberdades dás persoas físicas, ten establecidas as medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir ou nivel de seguridade adecuado ao rocha existente.

En todo caso, a entidade  ten implantados os mecanismos suficientes para:

 1. Garantir a confidencialidade , integridade, dispoñibilidade e resiliencia permanentes dous sistemas e servizos de tratamento.
 2. Restaurar a dispoñibilidade e ou acceso aos datos persoais de forma rápida, en caso de incidente físico ou técnico.
 3. Verificar, avaliar e valorar, de forma regular, a eficacia dás medidas técnicas e organizativas implantadas para garantir a seguridade do tratamento.
 4. Seudonimizar e cifrar vos datos persoais, non seu caso.

Se le informa que los datos personales que nos facilite voluntariamente, a través de los distintos formularios de la web, serán tratados por +PORVIR XESTION SOCIAL SLU con domicilio en LUGAR A PEDRA, 30 15149 – NANTON – CABANA DE BERGANTIÑOS (A CORUÑA), que cumple con las medidas de seguridad exigidas en la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal. La finalidad de dicho tratamiento es la descrita en cada uno de los formularios  establecidos en la página web en el que Usted nos haya facilitado sus datos.

Los datos facilitados no serán cedidos a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal, y se conservarán durante el tiempo necesario para atender su solicitud siempre y cuando no nos indique lo contrario ejerciendo su derecho de cancelación, o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales.

+PORVIR XESTION SOCIAL SLU no elaborará ningún tipo de “perfil”, en base a la información facilitada. No se tomarán decisiones automatizadas en base a perfiles.

Asimismo, +PORVIR XESTION SOCIAL SLU cancelará o rectificará los datos cuando resulten inexactos, incompletos o hayan dejado de ser necesarios para su finalidad, de conformidad con lo previsto en la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal.

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre las partes.

El usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas, automatizadas, en relación con los datos objeto del tratamiento, ante el responsable del tratamiento en la dirección anteriormente mencionada, o por correo electrónico a maisporvir@integro.es. En caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia Protección de Datos competente.

+PORVIR XESTION SOCIAL SLU adopta las medidas técnicas, organizativas y de seguridad correspondientes según la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal. No obstante, no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de alteraciones que terceros puedan causar en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o ficheros del usuario.

De acuerdo con lo que establece la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico en su artículo 21, solicitaremos su consentimiento para poder realizar comunicaciones publicitarias que consideremos puedan ser de su interés, por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente.